Her finner du våre bruker- og abonnementsvilkår.

KONTAKT

Appelsin Media

Firmanummer: 928 501 566

Kontakt [email protected]

Brukervilkår for Appelsin Media AS 

Disse vilkårene regulerer bruk av alle tjenester som tilbys av Appelsin Media AS og samarbeidende selskaper som Discover Sports Media, Synaps Enterprise og nettsteder som F7.no , Sporten.com Popidol.no,  RadioTango.no og Radiosporten.no 

Fra tid til annen vil vi oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil vi informere deg direkte om oppdateringen gjennom en epost til den epostadressen du har oppgitt ved registrering. 

Disse vilkårene suppleres av vilkårene for bruk av innloggings- og betalingstjenesten Appelsin Media AS. Enkelte tjenester kan ha egne, spesifikke vilkår som i noen tilfeller kan overstyre vilkår som er oppgitt her. Disse vil det opplyses om ved førstegangs innlogging. 

A) BESTILLING OG BETALING 

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på våre nettsider. Tjenester som er MVA-pliktige er oppgitt med priser som inkluderer MVA. Aldersgrensen for bestilling av betalingstjenester er 18 år. Appelsin Media forbeholder seg retten til å endre medlemsavgifter og priser på våre tjenester med tre måneders varsel. Prisendringene kan varsles gjennom e-post/SMS eller elektroniske kunngjøringer i de aktuelle tjenestene. 

B) VARIGHET OG OPPSIGELSE 

Tilgang til Appelsin Medias betalingstjenester gjelder i den tidsperioden som er angitt i bestillingen. Tilgangen til tjenestene fornyes til veiledende pris og oppgitte perioder inntil du avslutter abonnementet. Etter at du har avsluttet et abonnement er tjenestene tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om avtalen sies opp før utløp av gjeldende avtaleperiode. 

Du kan selv si opp abonnementet ditt via «Min side», eller, e-post. Ved oppsigelse på «Min side» er det ingen oppsigelsestid.  

C) ANGRERETT 

I henhold til norsk lov har du 14 dagers angrerett for tjenester som bestilles over internett. Angreretten gjelder ikke for enkeltstående tjenester som leveres i et bestemt tidsrom, slik som F7+Sporten L , dersom tjenesten er tatt i bruk, jf. angrerettloven § 19 bokstav b. 

Ved bruk av angreretten må du gi melding til vårt supportteam innen angrefristen – merk brevet/e-posten med “Angrerett”. Du finner kontaktinformasjon i bunnen av disse vilkårene. Eventuell innbetalt avgift vil bli tilbakebetalt innen 30 dager. Du finner mer om angrerettloven her http://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2000-12-21-105. 

Levering

Alle våre produkter er digitale og tilgang opprettes umiddelbart og varer i den perioden som det er bestilt.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 

Ved å akseptere disse brukervilkårene samtykker du til at Appelsin Media kan handle i tråd med følgende vilkår og vår personvernerklæring 

OPPHAVSRETT – RETTIGHETER TIL INNHOLD 

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til Appelsin Medias tjenester innehas av Appelsin Media og våre samarbeidspartnere. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten avtale.  

OMGÅELSE AV SIKKERHETSSYSTEMER 

Du kan ikke forsøke å omgå våre sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers medlemsopplysninger, eller gi dine medlemsopplysninger til andre. Forsøk på brudd mot våre sikkerhetsmekanismer eller datainntrengning kan være straffbart. Appelsin Media vil undersøke inntrengning og forsøk på inntrengning, og kan ved behov involvere myndighetene for å håndtere denne typen lovbrudd. 

ANSVAR VED NEDETID ELLER TEKNISKE PROBLEMER 

VGs tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. VG vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi brukerne informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. VG er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt. 

Ved kortvarig utilgjengelighet som ikke er varslet på forhånd vil det ikke bli gitt refusjon av betaling. Ved utilgjengelighet vil det bli gitt en forholdsmessig refusjon. 

FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR 

Innhold, informasjon, produkter, tjenester osv. på våre tjenester tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Appelsin Media og våre samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for skader (inklusive direkte eller indirekte skader) forårsaket ved bruk av våre tjenester. Dette gjelder dog ikke dersom Appelsin Media eller samarbeidspartnere har påført deg skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av gjeldende lov. 

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Vi arbeider med digitale produkter så det kan være nedetid som er planlagt eller uplanlagt. – I de tilfelle hvor tilgangen ikke er av kortvarig karakter eller det er spesielle forhold som gjør at ikke du kan benytte deg av tjenesten vil vi returnere beløpet.

Leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom.

Reklamasjonsfristen er på en måned.

BRUDD MOT DISSE VILKÅRENE 

Vi har rett til umiddelbart og uten foregående meddelelse å avslutte eller fryse din brukerkonto og alle aktuelle betalingstransaksjoner, dersom du bryter med noen av bestemmelsene i disse allmenne vilkår, eller om vi med god grunn mistenker at så er tilfelle. 

Konfliktløsning

Tvister som måtte oppstå knyttet til disse Brukervilkårene eller Tjenestene, skal avgjøres i henhold til norsk rett og ved verneting, Oslo tingrett.

Du kan også bringe en eventuell tvist inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Appelsin Media : https://www.forbrukerradet.no/klageguide/