Nesten dobbelt så mange kvinner (53 prosent) som menn (24 prosent) som slutter som trenere allerede før fylte 40 år. Foto: Eirik Førde / NIF

En fersk rapport viser at trenervirksomhet i Norge først og fremst er en frivillig aktivitet for menn. En spørreundersøkelse blant 5977 trenere i norsk idrett viser at det er dobbelt så mange kvinner som slutter før fylte 40 år. Nå vil Norges idrettsforbund ta grep og det må holdningsendringer til.

5977 trenere fra 104 ulike idretter og 49 særforbund har deltatt i rapporten «Trenere i norsk idrett – en nasjonal kartleggingsstudie» som er gjennomført av Høgskolen Innlandet. Ca 4400 menn (74 prosent) og ca. 1560 kvinner (26 prosent) i alderen 15 til 83 år har svart på det som er den mest omfattende trenerundersøkelsen i Norge noen sinne.

Les: Haugesund forlenger med sine suksesstrenere

Rapporten tar for seg funn om hvem som er trenere, deres trenervirksomhet, utdanningsbakgrunn, idrettslige kunnskaper, ferdigheter og erfaring. Rapporten viser at hele 67 prosent av kvinnelige og mannlige trenere har høyere utdanning – og hele 99 prosent har selv erfaring som utøver fra organisert idrett. Men der stopper likheten mellom kvinner og menn.

Mannlige trenere holder på lenger enn kvinner
Et av de mest oppsiktsvekkende funnene er at det nesten er dobbelt så mange kvinner (53 prosent) som menn (24 prosent) som slutter som trenere allerede før fylte 40 år. Dessuten viser rapporten at det er langt færre kvinner (24 prosent) enn menn (49 prosent) som får tilbud om trenerjobb.

Tallene viser at det er hele 22 prosent flere kvinner enn menn som har 0-5 års trenererfaring. Det er mer eller mindre likt mellom kjønnene når det gjelder trenere med 6-10 års erfaring.

– Rapporten peker derimot på at det er vesentlig flere menn enn kvinner som har mest erfaring, noe som forteller oss at mannlige trenere er lengre i sin trenervirksomhet, sier Antero Wallinus-Rinne, seniorrådgiver trenerutvikling i Norges idrettsforbund og legger til:

-Slik vi tolker tallene er det langt flere kvinner som begynner som trenere, men at de slutter av ulike årsaker før de rekker å bygge seg opp vesentlig erfaring, fortsetter Wallinus-Rinne.

Kvinner møter oftere utfordringer
Rapporten peker videre på at kvinner oftere enn menn opplever utfordringer og hindringer i trenerkarrieren. Mangel på erfaring, mangel på kunnskap og kompetanse, og lav selvtillit som trener er faktorer som vektlegges som avgjørende.

Anja Rynning Veum, breddeidrettssjef i Norges idrettsforbund, mener dataene fra rapporten belyser ulike kjønnsrelaterte problemstillinger knyttet til trenerrollen og at dette kan brukes effektivt for å få flere kvinner til å være lenger og samtidig trives bedre i trenerrollen.

– Selv om det er positivt at flere kvinner begynner som trenere, ser det ut til at en uforholdsmessig høy andel slutter tidligere, ofte grunnet konflikt mellom arbeid og fritid. Ved målrettede tiltak mot noen av de kjønnsrelaterte barrierene som avdekkes i denne rapporten, for eksempel knyttet til utdanning, erfaring, selvtillit og diskriminering, kan vi bidra til å øke andelen kvinnelige trenere i norsk idrett. Dette krever også at tiltakene følges opp, sier Rynning Veum.

Tiltak som kan redusere barrierer
Breddeidrettssjefen etterlyser blant annet flere kvinnelige rollemodeller som kan stille som mentorer for andre unge kvinnelige trenertalenter.
– Det er flere særforbund som har egne nettverkssamlinger for kvinnelige trenere og noen særforbund har egne trenerkurs for kvinner. Det er heller ingen ting i veien for at man oppfordrer kvinner til å søke på trenerstillinger, sier Veum.

– Vi må også i langt større grad motivere jenter i 15-29 års alderen til å være med lenger. Det må legges til rette for at man klarer å kombinere foreldrerolle med trenerkarriere. Dessuten vet vi, særlig innenfor toppidretten, at mange menn velger menn, og ikke kvinner til viktige trenerroller. Her må det en holdningsendring til, avslutter Rynning Veum.