Tildelingen av spillemidler til Norges idrettsforbund for 2019 gjør det vanskeligere å få til en nødvendig digitalisering, styrket utøverfinansiering og fremdriften av et forprosjekt for realiseringen av et nasjonalt toppidrettssenter.

Norges idrettsforbund vil takke for tildelingen på 716,0 millioner kroner fra spillemidlene i 2019.  Det er gledelig at overskuddet fra Norsk Tipping fortsatt gir god og stabil finansiering av norsk idrett,  samtidig som idrettslagenes finansiering fra Norsk Tipping styrkes gjennom en økning i grasrotandelen fra 5-7 prosent fra 2018.

Det totale tilskuddet fra spillemidlene til idrettsorganisasjonene er 5,1 millioner høyere enn i fjor, men likevel 37 millioner kroner lavere enn det som lå til grunn i en godt gjennomarbeidet spillemiddelsøknad for en styrket idrettslagssatsing i 2019.

Grunnstøtten til særforbundene er på 263,5 millioner. Dette er hele 4,5 millioner lavere enn søknadsbeløpet, samtidig som departementet er tydelig på at grunnstøtten til særforbundene skal kunne bidra økonomisk til digitalisering. Tildelingen utfordrer de ønskede rammevilkårene som skal sikre særforbundenes tilrettelegging for idrettslagene og toppidretten.

Tilskuddet for tilrettelegging for barn, ungdom og bredde er på 170 millioner som er to millioner lavere enn søknadsbeløpet.

Tilskuddet til Olympiatoppen er på 155 millioner. Dette er 14,5 millioner lavere enn søknadsbeløpet, og på samme nivå som i 2018. NIF har pekt ut avgjørende strategiske prioriteringer for å utvikle og styrke norsk toppidretts posisjon internasjonalt. Tildelingen fører til at vi må konsentrere oss om å ikke svekke den absolutte kjernen i toppidrettsvirksomheten, som er å støtte toppidrettsarbeidet i utvalgte særforbund. Vi må utsette styrking av utøverfinansieringen og utvikling av mangfoldet i toppidretten. Vi registrerer at det ikke er tildelt særskilte midler til et forprosjekt for realiseringen av et nasjonalt toppidrettssenter. Vi vil følge opp Kulturdepartementet og arbeidet i Familie- og kulturkomiteen frem mot hovedtildelingen, slik at prosessen for å sikre et nytt nasjonalt toppidrettssenter ikke mister kraft.

Les: Sveriges landslagskaptein spiller klubbfotball gratis

Tilskuddet til NIF sentralt, inkludert idrettskretsene, er på 127,5 millioner. Dette er 1 million lavere enn det NIF har lagt til grunn i spillemiddelsøknaden. KUD legger til grunn at penger til digitalisering for hele norsk idrett også skal tas av tilskuddet til NIF sentralt og særforbundene.

Innenfor totalrammen søkte Norges idrettsforbund særskilt om et engangstilskudd på 15 millioner til et pågående digitaliseringsprosjekt som vil bidra til å gjøre hverdagen både enklere og mer effektiv for våre idrettslag, øvrige organisasjonsledd og ikke minst for våre frivillige. Idrettslagene er krystallklare på at digitalisering og standardisering er deres største behov. Prosjektet ble satt i gang i 2018, og blir videreført i 2019. Forutsetningen for fremdriftsplanen var tilleggsfinansiering over spillemidlene.

Vi opplever at Kulturdepartementet anerkjenner behovet og prosjektet, men det er kun delvis hensyntatt i tildelingen, gjennom en økning i rammetilskuddet til NIF sentralt og til særforbundene, sammenliknet med 2018 på totalt 1/3 av det omsøkte beløpet.

NIF må nå gå i dialog med resten av organisasjonen for å finne gode finansieringsordninger for dette viktige arbeidet. Dette vil utvilsomt påvirke andre prioriterte formål negativt.